Zberný dvor

Zberný dvor EKOBARD, a.s.
(Štefánikova 3751, 085 01 Bardejov)
Občania Mesta Bardejov majú možnosť odovzdať svoj nadrozmerný a rôzne druhy recyklovateľných odpadov z domu, či bytu do Zberného dvora spoločnosti EKOBARD, a.s.. Každý občan má právo odovzdať bezplatne do Zberného dvora ročne 1 tonu odpadu. Pri odovzdaní odpadu je potrebné predložiť doklad totožnosti odovzdávajúceho občana.
Druhy odpadov, ktoré je tu možné odovzdať:
 Papier a lepenka
 Sklo
 Kovy
 Kovové obaly
 Plasty
 Viacvrstvové kombinované materiály
 Pneumatiky (z osobných motorových vozidiel)
 Drobné stavebné odpady
 Objemný odpad, ako časti nábytku, obalov a iné…
 Elektrický a elektronický odpad
 Niektoré druhy nebezpečných odpadov (je potrebné konzultovať s pracovníkmi spoločnosti EKOBARD, a.s.)