Územie európskeho významu

Čergovský Minčol
Nachádza sa v pohorí Čergov a jeho rozloha je 41,44 km2. Do tohto ÚEV patria aj NPR Čergovský Minčol a Pramenisko Tople, ktoré sú ale výrazne menšie. Územie bolo vyhlásené za chránené kvôli horským lúkam, prípotočným bylinným spoločenstvám, listnatým a zmiešaným lesom. Ďalším dôvodom na vyhlásenie tohto územia bol výskyt deviatich druhov živočíchov, napríklad:
Vydra riečna
Fúzač alpský
Vlk dravý
Presné hranice ÚEV Čergovský Minčol, detailnejší popis chránených biotopov a druhov nájdete TU.

Čergov
ÚEV Čergov nájdeme v juhovýchodnej časti pohoria Čergov, zaberá 60,63 km2 z tohto pohoria. Predmetom ochrany sú lúky, prípotočné bylinné spoločenstvá, listnaté, zmiešané a lužné lesy, ale aj nížinné a podhorské kosené lúky. Vyskytuje sa tu tiež 12 druhov európskeho významu, kvôli ktorým si toto územie zaslúži ochranu, toto sú niektoré z nich:
Rys ostrovid
Mlok hrebenatý
Netopier obyčajný
Mapu tohto chráneného územia, zoznam chránených biotopov a druhov s ich podrobnejším popisom si môžete pozrieť TU.

Stebnícka Magura
Do ÚEV Stebnícka Magura sa môžeme dostať po červenej značke z Bardejovských Kúpeľov približne za 2 hodiny. Na tomto území sú chránené bukové a jedľové lesy, javorovo-bukové a lipovo-javorové sutinové lesy, ktoré sa nachádzajú v exponovanom teréne. ÚEV Stebnícka Magura je totožná s NPR Stebnícka Magura, rozloha oboch je približne 1,84 km2. Okrem nádherných lesov bolo toto územie vyhlásené za chránené aj kvôli výskytu týchto živočíchov:
Vlk dravý
Rys ostrovid
Boros schneideri
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky má na svojej stránke ďalšie zaujímavé informácie o tomto území, vrátane MAPY.

Regetovské rašelinisko
Najmenším ÚEV v bardejovskom okrese je Regetovské rašelinisko, ktoré ja zároveň chránené aj ako Národná prírodná rezervácia Regetovské rašelinisko. Je veľká 2,73 ha a nachádza sa na kopci nad obcou Regetovka. V prípade, že sa na ňu chcete pozrieť môžete začať pri budove bývalého Strediska environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia, od ktorého vedie k rašelinsku náučný chodník. Hlavným dôvodom vyhlásenia tohto chráneného územia je výskyt rašelinska so vzácnými druhmi rastlín, ale taktiež chráneného biotopu vlhkomilných vysokobylinných rastlinných spoločenstiev. O týchto dvoch biotopoch a presnej polohe rašeliniska si môžete viac prečítať TU.
Navyše tu žijú druhy európskeho významu, ktoré sú predmetom ochrany a to:
Kunka žltobruchá
Mlok karpatský