ORGANIZÁCIE

Organizácia: Aevis – nadácia pre divokú prírodu
Web: http://www.aevis.org/
Kontakt: Tulčík 27
08213 Tulčík
Info: Environmentálna nadácia propagujúca myšlienky hlbokej ekológie s dôrazom na ochranu lesov.
Aktivity: Organizácia sa snaží o návrat divokej prírody a rozvoj prírodného turizmu, medzi úspešné projekty nadácie patrí napríklad projekt Vlčie hory, Zachráňme Čergov… Nadácia financuje vydavateľstvo ABIES.

Organizácia: Spoločnosť pre ochranu netopierov na Slovensku
Web: www.netopiere.sk
Kontakt: Andraščíkova 1
085 01 Bardejov
Info: Mimovládna organizácia zameraná na ochranu a výskum netopierov, ich biotopov a osvetovú činnosť s celoslovenskou pôsobnosťou.
Aktivity: Medzi základné aktivity patrí ochrana všetkých druhov netopierov, ich výskum a osveta, riešenie kolíznych situácií. Aktuálne projekty organizácie sú: Monitorovanie biotopov a druhov európskeho významu, Ochrana dážďovníka tmavého (Apus apus) a netopierov v budovách na Slovensku, Zabezpečenie ochrany populácií netopierov v banských dielach Revúckej vrchoviny a Ochrana netopierov v starých banských dielach na Slovensku.

Organizácia: Park v meste
Web: http://www.parkvmeste.sk/
Kontakt: Gorkého 2
Bardejov 085 01
Info: Skupina ľudí, Bardejovčanov, ktorí sa snažia o zlepšenie života v našom meste aj tým, že mesto bude mať kvalitný park pre oddych a rekreáciu.

Organizácia: OZ Dobrá myšlienka
Web: http://dobramyslienka.wbl.sk/
Kontakt: Tehelná č.37
085 01 Bardejov
Info: OZ Dobrá MyšLienka vzniklo v roku 2008. Vzniklo spojením ľudí z Bardejova a okolia, ktorým záleží na prostredí v ktorom žijú a v spoločnosti v akej žijú. OZ je otvorené každému, kto chce priložiť “ruku k dielu” a zmeniť, či zlepšiť svet v ktorom žijeme smerom k lepšiemu.
Aktivity: Najmä zušľachťovanie turistických chodníkov, osádzanie informačných tabúľ, smerovníkov, obnovovanie vyhliadok, organizácia rôznych tematických stretnutí, brigády…Medzi úspešné projekty patrí: Od Radničného námestia k Ľudovému prameňu v Bardejovských Kúpeľoch, „Skultúrnenie” vrcholu Magury, Uchovaňa rusinskych tradiciji v našim valaľi, Foto-výstava: 25 rokov po havárii v Černobyle, Spolu na dvoch kolesách, Čerešňový Mníchovský potok, MY SME MALÍ BUBENÍCI, Dajme veciam a psíkom druhú šancu, Po stopách SNP v našom regióne.

Organizácia: Permakultura (CS)
Web: http://permakultura.sk/
Kontakt: Lesná 52/1
076 61 Bačkov
Info: Permakultura (CS) na Slovensku je organizácia prepájajúca ľudí, ktorí sa profesionálne alebo len tak ľudsky každodenne zaujímajú o permakultúru a jej uplatnenie v živote a rôznych jeho oblastiach (záhradníctvo, poľnohospodárstvo, architektúra, lesníctvo, ekonomika, sociálne otázky).
Aktivity: Prinášanie informácie o dianí, vzájomne prepájanie ľudí a organizácie, šírenie myšlienky permakultúry smerom k verejnosti. Vymieňanie skúsenosti, rád a nových inšpirácií.

Organizácia: Náš Bardejov – občianske združenie
Web: http://www.nasbardejov.sk/
Kontakt: Kellerova 1
085 01 Bardejov

Info: „Náš Bardejov“ je občianskym združením, ktoré už niekoľko rokov pravidelne organizuje Bardejovské potulky, kde spolu s historikmi a inými odborníkmi odkrýva Bardejovčanom i návštevníkom históriu, krásy a zaujímavosti nášho mesta.

Aktivity: Okrem Bardejovských potuliek sa združenie pustilo do obnovy areálu bývalého františkánskeho kláštora v Bardejove, ktorý skrytý pred zrakmi ľudí za kamennými múrmi chátra. Celý areál má v dlhodobom prenájme na 35 rokov a ich zámerom je ho pod dozorom Krajského pamiatkového úradu úplne zrekonštruovať a celý priestor so zapojením miestnej komunity pretvoriť na verejný park pre matky s deťmi, mládež, seniorov a návštevníkov mesta.

Organizácia: Klub slovenských turistov – Bardejov
Web: http://www.kstbardejov.wbl.sk/
Kontakt: Záborského 870/33
831 03 Bratislava – Nové Mesto

Info: Klub slovenských turistov (KST) má takmer 15 000 členov, ktorí sú združení v 434 odboroch a kluboch KST. KST je jednou z najväčších občianskych organizácií v oblasti športu, turistiky a voľného času. Vyvíja pestrú a bohatú činnosť v rôznych druhoch turistiky – pešej, lyžiarskej, vodnej, vysokohorskej, cyklistickej, jazdeckej, zdravotne postihnutých, kempingu a karavaningu, mládeže, v táborení a ochrane prírody.

Aktivity: Stovkami podujatí ponúka program všetkému obyvateľstvu (deťom, mládeži a dospelým). Verejnoprospešnou aktivitou, napríklad značením turistických trás prispieva k vytváraniu podmienok na rozvoj turistiky, športu, cestovného ruchu, kultúry i ochrane prírody. Vydáva obrázkový časopis Krásy Slovenska, ktorý začal vychádzať v roku 1921.

Organizácia: Vlk – lesoochranárske zoskupenie

Web: http://www.wolf.sk/home
Kontakt: Tulčík 26
Tulčík 082 13
Info: Lesoochranárske zoskupenie VLK ako občianske združenie, systematicky pracuje na záchrane prirodzených lesov. Keďže u nás neexistujú chránené územia, z ktorých je vylúčená ľudská činnosť, vytvára sieť prísne chránených území pod názvom Evolučné lesy®. V týchto rezerváciách alebo iných prísne chránených zónach majú rastliny a zvieratá možnosť žiť svoj riadny a nerušený život bez zásahu človeka.
Aktivity: Prioritami združenia je kupovanie lesov a vytváranie súkromných bezzásahových rezervácií, navrhujú vyhlásenie nových a rozšírenie existujúcich rezervácií, odhaľujú krádeže a nelegálne činnosti v lesoch. Podieľajú sa na zmenách legislatívy, vydávajú knihy s tematikou hlbokej ekológie a letáky, organizujú prednášky a konferencie o dôležitosti prirodzených ekosystémov. Medzi úspešné projekty patria zásadné zmeny v zákone: zákaz holorubov, zákaz sťahovania dreva potokmi, účastníctvo mimovládnych organizácií v konaniach a Súkromná prírodná rezervácia Vlčia v pohorí Čergov, pričom VLK je majiteľom lesa už od roku 1998 a od toho času sa v tomto lese nezasahuje: neťaží sa tam drevo, nesadia stromy, nevyťahujú sa mŕtve kmene a v lese sa nepoľuje.

Organizácia: SOSNA o.z.
Web: http://www.sosna.sk/index.php
Kontakt: Okružná 413/17
044 31 Družstevná pri Hornáde
Info: SOSNA je mimovládna, nezisková, nepolitická organizácia. Poslaním občianskeho združenia SOSNA je spájať a aktivizovať ľudí s cieľom podporovať a realizovať alternatívy pre riešenia environmentálnych problémov.
Aktivity: Svoje programy SOSNA realizuje hlavne v priestoroch vzdelávacieho Ekocentra a na jeho pozemku. SOSNA zároveň uskutočňuje niektoré ďalšie programy v rámci spolupráce so školami, obecnými úradmi a miestnymi občianskymi združeniami v regiónoch Košického kraja. Ekocentrum je plne funkčné a celý jeho komplex s prírodnou / organickou záhradou predstavuje návštevníkom inšpirujúce ukážky „ako sa to dá inak“ a zároveň funguje ako tréningové a školiace stredisko pre naše aktivity: prednášky, kurzy, výstavy, semináre, exkurzie a pod. týkajúce sa ochrany vôd a povodia, ekologických domov a stavebných materiálov, prírodných záhrad, pestovania bez chémie a trvalej udržateľnosti v praxi, kurzy prírodného staviteľstva, akcie pre dobrovoľníkov, detské krúžky aj umelecko-zážitkové akcie.

Organizácia: Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica
Web: http://www.zivica.sk/
Kontakt: Vysoká 18
811 06 Bratislava
Info: Centrum sa snaží prinášať inšpiratívne cesty vo vzdelávaní, nabádať k zodpovednej spotrebe a vedomej skromnosti.

Aktivity: Medzi úspešné prebiehajúce projekty patrí napríklad vzdelávacie centrum Zaježová, ktorého cieľom je vytvoriť priestor pre množstvo kvalitných podujatí zameraných na holistickú environmentálnu a etickú výchovu a zároveň poskytnúť priestor pre relaxačné a oddychové pobyty. Zelená škola, najväčší medzinárodný certifikačno-vzdelávací ekoprogram pre materské, základné a stredné školy, vedú žiakov a celú školu k šetrnejšiemu prístupu voči životnému prostrediu. t.j. pomáhajú znížiť jej ekologickú stopu. Sokratov inštitút je ročné štúdium zamerané na holistické uchopenie súčasných environmentálnych problémov. Počas desiatich víkendov sa študenti slovenských VŠ dozvedia o nových trendoch v rôznych zaujímavých oblastiach, ako sú napr.: ekopoľnohospodárstvo, alternatívne ekonomické systémy, energetická politika, právne aspekty ochrany životného prostredia, meditácia a pod. A mnoho ďalších projektov…

Organizácia: CEPTA-Centrum pre trvaloudržateľné alternatívy, občianske združenie
Web: http://www.cepta.sk/index.php
Kontakt: Nográdyho 39
960 01 Zvolen

Info: CEPTA vznikla v roku 2005 ako združenie ľudí s potrebou vyvíjať aktivity smerom k ochrane životného prostredia, prírody, podpore občianskej participácie, zdravého životného štýlu a udržateľných alternatív voči súčasnému konzumnému životnému štýlu.
Aktivity: Ekologizácia konvenčného poľnohospodárstva a rozvoj vidieka, redukcia pesticídov v potravinách, životnom prostredí a zvýšenie bezpečnosti potravín, podpora lokálnych a regionálnych výrobno-spotrebiteľských reťazcov a priameho predaja, rozvoj prevencie vzniku odpadov a vytvorenie udržateľného ekonomického prostredia pre separáciu recykláciu a zhodnocovanie odpadov, ochrana kvality ovzdušia, odstránenie sadzí z urbanizovaného prostredia, eliminácia negatívnych dopadov intenzívnej produkcie biopalív, rozvoj kultúrno-vzdelávaciej činnosti a voľnočasových aktivít pre mládež so zameraním na priority CEPTA a presadenie udržateľnej ekonomiky zadnej časti jadrovej energetiky.

Organizácia: Greenpeace Slovensko
Web: http://www.greenpeace.org/slovakia/sk/
Kontakt: Vančurova 7
P. O. Box 58
814 99 Bratislava 1
Info: Greenpeace je nezisková mimovládna organizácia ochrancov životného prostredia aktívna vo viac ako 40tich krajinách sveta. Ako medzinárodná organizácia sa Greenpeace zameriava hlavne na problémy celosvetového významu ohrozujúce životné prostredie ako aj ľudské zdravie.
Aktivity: Greenpeace je celosvetovo aktívna v nasledovných oblastiach: klimatické zmeny, bezpečná energia, toxické znečistenie, ochrana svetových pralesov, ochrana oceánov, udržateľné poľnohospodárstvo, mier a odzbrojenie.