Chránené územia

Na území bardejovského okresu môžeme nájsť štyri typy zákonnom chránených území: chránené vtáčie územie (CHVÚ), územia európskeho významu (ÚEV), prírodne rezervácie (PR) a národné prírodné rezervácie (NPR).

CHVÚ a ÚEV sú chránené územia, tvoriace sústavu chránených území Natura 2000. Natura 2000 je názov pre sústavu chránených území významných pre zachovanie európskeho prírodného dedičstva. Jej úlohou je zabezpečiť ochranu najvzácnejších a najohrozenejších druhov voľne žijúcich živočíchov, voľne rastúcich rastlín a prírodných biotopov a prostredníctvom tejto ochrany zabezpečiť zachovanie biologickej rozmanitosti v Európskej únii. Natura 2000 predstavuje doposiaľ najkomplexnejšiu právnu normu na ochranu prírody vo svete. Na základe tejto právnej normy sa vyhlasujú dva typy chránených území:

1. Chránené vtáčie územie (CHVÚ) – na ochranu voľne žijúcich vtákov a ich biotopov
2. Územie európskeho významu (ÚEV) – na ochranu voľne rastúcich rastlín, voľne žijúcich živočíchov a prírodnych biotopov