Povodne zmiernené cieleným vysádzaním stromov a revitalizáciou rieky

Štúdia publikovaná v časopise Earth Surface Processes and Landforms, na ktorej pracoval medzinárodný tým vedcov, pod patronátom univerzít z Birminghamu a Southamptonu, preukázala, že strategické vysádzanie stromov v inundačnom území (územie priľahlé k vodnému toku, periodicky zaplavované vyliatím vody z koryta) môže znížiť výšku povodne v mestách po prúde až o 20 percent.

Vedci študovali celé povodie v New Foreste o rozlohe 100 štvorcových kilometrov, nachádzajúce sa proti prúdu od mesta Brockenhurst. Snažili sa pochopiť ako výsadba stromov, revitalizácia rieky a nakopenia plaveného dreva môžu ovplyvniť maximum povodňovej vlny po prúde v urbanizovanom prostredí.

Výskum bol financovaný Environmentálnou Agentúrou, ktorú zaujíma potenciál techník použiteľných na revitalizáciu rieky, ktoré by mohli byť zahrnuté do programov manažmentu povodní. Za použitia digitálneho modelu krajiny a hydrologickej modelovej simulácie, vedci zistili, že výsadba stromov v inundačnom území a rastúci počet miest s nakopeným naplaveným drevom pozdĺž 10 – 15 percent celkovej dĺžky rieky, môže znížiť maximum povodňového prietoku pri potencionálnej povodni o 6 percent v prípade, že sú stromy 25 rokov staré. Taktiež zistili, že rozsiahly les v inundačnom území a revitalizácia rieky v 20 – 25 percentách celkovej dĺžky rieky spôsobila zníženie povodňovej vlny o 20 percent. Ako stromy starli, les sa rozvinul a stal komplexnejším, približne 100 rokov po vysadení boli zaznamenané ešte väčšie redukcie vo výške povodňovej vlny.

Dr. Simon Dixon z Inštitútu výskumu lesa Birminghamskej Univerzity, hlavný autor štúdie, k tomu povedal: “Ako ukazuje náš výskum, cielené vysádzanie stromov a revitalizácia môže prispieť k zníženiu rizika povodní. Veríme, že sadenie stromov môže výrazne prispieť k zníženiu rizika povodní a malo by byť súčasťou manažmentu povodní, a taktiež klasickej protipovodňovej ochrany. Vysadené stromy by boli v tomto prípade ďalší prvok, ktorý by spomaľoval prítok dažďovej vody do zraniteľných oblastí.”

Výskumný tým skúmal tiež ľuďmi navrhnuté a vytvorené drevené prehrádzky, ktoré majú mnoho ekologických benefitov a bolo preukázané, že lokálne spomaľujú tok rieky. V poslednej dobe sa uvažovalo nad tým, že tieto prehrádzky by mohli mať pozitívny vplyv a stať sa súčasťou hlavnej stratégie na zmierňovanie povodní. Avšak vedci zistili, že aj keď prehrádzky lokálne spomaľujú tok rieky, nevedie to vždy k zníženiu rizika povodní v prípade, že berieme do úvahy povodie rieky. Napriek tomu, že prehrádzky v niektorých lokalitách znižujú riziko povodní dole po prúde, v iných nemajú žiadny efekt a v ďalších riziko povodní dokonca zvyšujú, preto vedci odporúčajú detailný prieskum, pomocou ktorého sa identifikujú najvhodnejšie lokality na stavbu takýchto prehrádzok slúžiacich na zmiernenie povodní.

Dr. Simon Dixon k tomu dodal: “Prehrádzky prispievajú k spomaľovaniu toku zadržaním a vzdutím vody s jej následným rozliatím do inundačného územia. V lokalitách, kde je inundačné územie tvorené lúkami alebo poľami, môže byť voda stále schopná tiecť po povrchu rýchlo. Aby prispeli k čo najlepšiemu zadržaniu povodne, mali by byť prehrádzky použité v spojení s komplexnou brehovou vegetáciou, aby sa znížila rýchlosť odtoku vody z inundačného územia.”

Profesor David Sear z Univerzity Southampton, ktorý dohliadal na projekt sa k nemu vyjadril: “S rastúcim záujmom o alternatívy ku konvenčným protipovodňovým opatreniam, rastie aj potreba dôkazov, že tieto alternatívy môžu fungovať. Tento výskum nám pripomína, že prírodné procesy, ak sa nich starostlivo zameriame, môžu znížiť riziko povodní popri ďalších benefitoch pre spoločnosť, vrátane vyššej biodiverzity a rekreácie.”

Zdroj: www.sciencedaily.com/releases/2016/03/160310214139.htm

Publikujte tento článok na:
Filed under: Články, PRÍRODA