Ako nakladať s odpadmi?

Na nasledujúcich riadkoch nájdete podrobné informácie o tom, ako naložiť s jednotlivými druhmi odpadu, ak ste si niekedy neboli istí, do ktorého koša s tetrapakmi či žiarivkami, smelo do čítania a najmä praxovania!

PAPIER

Kde odovzdávame ?

 • V bytových domoch do modrého kontajnera s nápisom „papier“
 • V rodinných domoch do modrého vreca
 • Základné školy počas vyhláseného zberu
 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)
 • Zberné Suroviny  a.s. (ulica Pod Vinbargom 4)
 • Druhotné suroviny Irena Lamancová (ulica Kacvinského 18)
 • M.V. KOV s.r.o. (ulica Priemyselná 5)

Čo triedime ?

Noviny, časopisy, knihy, letáky, listy, obálky, kancelársky papier, papierové obaly z potravín (od syrov, múky a pod.), kartón, vlnitú papierovú lepenku a pod.

Čo netriedime ?

Papier špinavý a mastný, kopírovací papier, plienky, použité kuchynské a hygienické vreckovky, nápojové kartóny (TETRAPAK) a pod.

 

SKLO

Kde odovzdávame ?

 • V bytových domoch do zeleného kontajnera s nápisom „sklo“
 • V rodinných domoch do zeleného vreca
 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)
 • Zberné Suroviny  a.s. (ulica Pod Vinbargom 4)
 • Druhotné suroviny Irena Lamancová (ulica Kacvinského 18)

Čo triedime ?

Biele a farebné sklo, fľaše (najlepšie bez zátky alebo iného uzáveru), črepy, tabuľové sklo, poháre

Čo netriedime ?

Žiarovky, žiarivky, porcelán, keramiku, televízne obrazovky, monitory z pc, zrkadlo, sklo kombinované s iným materiálom (napr. kov)

 

PLASTY

Kde odovzdávame ?

 • V bytových domoch do žltého kontajnera s nápisom „plasty“
 • V rodinných domoch do žltého vreca
 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)
 • Zberné Suroviny  a.s. (ulica Pod Vinbargom 4)
 • Druhotné suroviny Irena Lamancová (ulica Kacvinského 18)
 • M.V. KOV s.r.o. (ulica Priemyselná 5)

Čo triedime ?

PET fľaše od nápojov (stlačené pre zmenšenie objemu), fóliu (číru a farebnú), igelitové tašky, mikroténové vrecká, obaly a fľaše od drogérie (od aviváže, saponátov, šampónov a pod.)

Čo netriedime ?

Obaly z chemikálií, PVC podlahové krytiny, polystyrén a pod.

 

KOVOVÉ OBALY A TETRAPAK

Kde odovzdávame ?

 • V bytových domoch do červeného kontajnera s nápisom „kovové obaly + VKM“
 • V rodinných domoch do červeného vreca
 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)

Pre kovové obaly aj:

 • Zberné Suroviny  a.s. (ulica Pod Vinbargom 4)
 • Druhotné suroviny Irena Lamancová (ulica Kacvinského 18)
 • M.V. KOV s.r.o. (ulica Priemyselná 5)

Čo triedime ?

Plechovky od nápojov (stlačené pre zmenšenie objemu), konzervy od potravín, drobné kovové predmety, hliníkové viečka z obalov na potraviny, alobal, nápojové kartóny (TETRAPAK) z mlieka, džúsov a pod. (opláchnuté a stlačené pre zmenšenie objemu)

Čo netriedime ?

Vyššie spomenuté obaly s veľkým zvyškom potravín, kovové obaly kombinované s iným materiálom (obaly od zubných pást, pochutín a pod.)

 

KOVY

Kde odovzdávame ?

 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)
 • Zberné Suroviny  a.s. (ulica Pod Vinbargom 4)
 • Druhotné suroviny Irena Lamancová (ulica Kacvinského 18)
 • M.V. KOV s.r.o. (ulica Priemyselná 5)

Čo triedime ?

Železo (železný šrot), neželezné kovy (meď, mosadz, hliník a pod.)

 

ELEKTROODPAD

Odpady z elektrických a elektronických zariadení je zakázané zmiešavať s ostatnými odpadmi (vhadzovať do nádob na zmesový KO, do veľkoobjemových kontajnerov na zber objemného odpadu a pod.). Informuje o tom značka na výrobku (preškrtnutý kontajner).

Kde odovzdávame ?

 • Elektropredajne, supermarkety (napr. TESCO, LIDL a pod.), v rámci bezplatného spätného odberu (zvyčajne v princípe kus za kus pri kúpe nového spotrebiča).
 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)
 • Zberné Suroviny  a.s. (ulica Pod Vinbargom 4)

Čo triedime ?

Chladničky, práčky, televízory, sporáky, výpočtovú techniku, mixéry, mikrovlnné rúry, fény, žehličky a iné elektrospotrebiče.

 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD

Biologicky rozložiteľný odpad z údržby zelene (tráva, lístie a pod.) je zakázané zneškodňovať (spaľovať na otvorených plochách, ukladať do nádob na zmesový KO, vyhadzovať na čierne skládky a pod.).

Čo s ním ?

 • Ukladáme do domácich kompostovísk na vlastných pozemkoch
 • Odovzdávame do zberného dvora spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)

Čo triedime ?

Trávu, lístie, kvety, orezané konáre, piliny, slamu, kuchynské zvyšky z ovocia a zeleniny a pod.

Čo netriedime ?

Kuchynský odpad živočíšneho pôvodu (mäsové a mliečne potraviny) a pod.

Množstvo informácií a rád o kompostovaní nájdete napr. na stránke Priateľov Zeme – SPZ (http://www.priateliazeme.sk/spz/)

 

VEĽKOOBJEMOVÝ ODPAD

Objemný odpad je zakázané odkladať na iné miesta ako na to určené (napr. vedľa nádob na zmesový KO bez predchádzajúceho dohodnutia odvozu a pod.).

Kde odovzdávame ?

 • Veľkoobjemové kontajnery poskytované počas jarného a jesenného upratovania na vopred určené miesta, podľa vyhláseného harmonogramu
 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)
 • Dohodnutie odvozu v priebehu roka so spoločnosťou EKOBARD a.s. Nutné telefonické alebo osobné oznámenie miesta vzniku a dohodnutie podmienok odvozu (tel. číslo 0910 809 868).  Zber sa vykonáva vždy v stredu. Odpad je potrebné umiestniť na dohodnuté miesto min. 24 hodín pred termínom zvozu (teda v utorok). Služba je pre obyvateľov mesta bezplatná (zahrnutá v miest. poplatku za zber a likvidáciu KO a DSO)

Čo triedime ?

Starý nábytok, umývadlá, vane, matrace, okná a iné objemné predmety, ktoré kvôli rozmerom nie je možné odovzdať do klasických zberných nádob.

 

DROBNÝ STAVEBNÝ ODPAD (DSO)

Drobný stavebný odpad je odpad z bežných udržiavacích prác, ktoré vykonáva fyzická osoba svojpomocne (v max. množstve 1m3 na osobu a rok).

DSO je zakázané odkladať na iné miesta ako na to určené (napr. vedľa nádob na zmesový KO bez predchádzajúceho dohodnutia odvozu, ukladať na čierne skládky a pod.).

Kde odovzdávame ?

 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)
 • Dohodnutie odvozu v priebehu roka so spoločnosťou EKOBARD a.s. Nutné telefonické alebo osobné oznámenie miesta vzniku a dohodnutie podmienok odvozu (tel. číslo 0910 809 868). Zber sa vykonáva vždy v stredu. Odpad je potrebné umiestniť na dohodnuté miesto min. 24 hodín pred termínom zvozu (teda v utorok). Služba je pre obyvateľov mesta bezplatná v max. množstve 1 m3 odpadu na osobu a rok (zahrnutá v miest. poplatku za zber a likvidáciu KO a DSO)

Čo triedime ?

Zmesi betónu, tehál, obkladačiek a pod.

 

OPOTREBOVANÉ PNEUMATIKY

Kde odovzdávame ?

 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)
 • Spätný odber v pneuservisoch (nie vždy bezplatný)
 • Niektoré supermarkety (napr. TESCO)

 

OSVETĽOVACIE ZARIADENIA

Osvetľovacie zariadenia je zakázané zmiešavať s ostatnými odpadmi (vhadzovať do nádob na zmesový KO, do veľkoobjemových kontajnerov na zber objemného odpadu a pod.). Informuje o tom značka na výrobku (preškrtnutý kontajner).

Kde odovzdávame ?

 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)
 • Bezplatný spätný odber v predajniach osvetľovacích zariadení (elektropredajne, niektoré predajne potravín, supermarkety a pod.)

Čo triedime ?

Lineárne žiarivky, kompaktné žiarivky, vysoko a nízkotlakové výbojky, LED svetelné zdroje

Čo netriedime ?

Klasické a halogénové žiarovky

 

BATÉRIE A AKUMULÁTORY

Batérie a akumulátory je zakázané zmiešavať s ostatnými odpadmi (vhadzovať do nádob na zmesový KO, do veľkoobjemových kontajnerov na zber objemného odpadu a pod.). Informuje o tom značka na výrobku (preškrtnutý kontajner).

Kde odovzdávame ?

 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)
 • Bezplatný spätný odber v predajniach batérií a akumulátorov (elektropredajne, niektoré predajne potravín, supermarkety, predajne akumulátorov a pod.)

Pre akumulátory aj:

 • Zberné Suroviny  a.s. (ulica Pod Vinbargom 4)
 • Druhotné suroviny Irena Lamancová (ulica Kacvinského 18)
 • M.V. KOV s.r.o. (ulica Priemyselná 5)

Čo triedime ?

Použité monočlánky, akumulátory z automobilov a iné batérie

 

ODPADOVÉ OLEJE

Odpadové oleje je možné zbierať iba oddelene od ostatných druhov odpadov.

Kde odovzdávame ?

 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)
 • Niektoré supermarkety (napr. TESCO, LIDL)

Čo triedime ?

Použité motorové a mazacie oleje a pod.

 

OBALY OBSAHUJÚCE ZVYŠKY NEBEZPEČNÝCH LÁTOK

Kde odovzdávame ?

 • Na čerpacích staniciach pohonných hmôt, do nádob na to určených (napr. na čerpacích staniciach Slovnaft a.s., ale aj na iných čerpacích staniciach)

Čo triedime ?

Obaly obsahujúce zvyšky látok využívaných v doprave (motorové oleje, rôzna autokozmetika…) a pod.

 

LIEKY

Kde odovzdávame ?

 • V lekárňach do nádob na to určených

Čo triedime ?

Nespotrebované lieky po uplynutí doby použitia (bez vonkajšieho obalu, ten odovzdajte v rámci triedeného zberu odpadov)

 

TEXTIL OBUV HRAČKY

Kde odovzdávame ?

 • Špeciálne kontajnery na textil, pre nepotrebné šatstvo, obuv a hračky rozmiestnené na území mesta
 • Zberný dvor spoločnosti EKOBARD a.s. (ulica Štefániková 3751)
 • Na charitatívne účely (napr. Arcidiecézna charita na ulici Stöcklova 9)

Čo triedime ?

Nepotrebné šatstvo, iné textílie (deky, obliečky, obrusy…), zachovalú obuv, hračky

Veci by mali byť pred odovzdaním čisté a zabalené (napr. v nejakom vreci)

 

STARÉ VOZIDLÁ

Kde odovzdávame ?

 • Druhotné suroviny Irena Lamancová (ulica Kacvinského 18)
 • M.V. KOV s.r.o. (ulica Priemyselná 5)
Publikujte tento článok na: