Cesta odpadov v našom meste

Zaujíma vás ako sa nakladá s komunálnym odpadom na území nášho mesta? Ako vlastne príbeh pokračuje po vyhodení odpadu do zbernej nádoby? Tak nasledujúce riadky sú určené pre Vás.

Začnem zmesovým komunálnym odpadom. Ten predstavuje všetko to, čo nevyseparujeme a skončí v klasických zberných nádobách. Tento odpad sa momentálne po vyprázdnení nádob odváža na riadenú skládku pre nie nebezpečný odpad v Bartošovciach. Je to jediná prevádzkovaná skládka v našom okrese.

Na tejto skládke končí aj veľkoobjemový odpad, ktorý sa zbiera napr. počas jarného a jesenného upratovania, kedy sa poskytujú veľkoobjemové kontajnery pre uloženie tohto odpadu. Preto je zakázané, ale aj nezodpovedné do týchto kontajnerov vhadzovať elektroodpad alebo nebezpečný odpad (oleje, žiarivky a pod.).

Drobný stavebný odpad sa likviduje v depónií DSO v mestskej časti Dlhá Lúka alebo je materiálovo využitý (napr. ako podkladový materiál pri stavebných prácach). Môže byť využitý aj ako prekrývacia vrstva na riadenej skládke odpadov. Či sa tak deje aj u nás, nemám podložené.

Vzhľadom na to, že v meste sa nenachádza žiadne zariadenie na zhodnocovanie biologicky rozložiteľných odpadov, nie je v meste vykonávaný zber tohto odpadu. S BRO z údržby verejnej zelene nakladá m.p. Bapos, ktorý zhodnocuje tento odpad bez riadeného procesu kompostovania (absencia dostatočnej technológie).

Triedený zber papiera, skla, plastov a kovových obalov + tetrapakov sa v meste realizuje nasledovne. Po vyprázdnení obsahu nádob a vriec v meste sa vytriedené suroviny odvážajú do haly na úpravu vyseparovaného odpadu. Hala je zároveň sídlom spoločnosti EKOBARD a.s. a je pri nej zriadený aj zberný dvor pre obyvateľov mesta Bardejov. Súčasťou haly je triediaca linka na ručné pretriedenie surovín. Po vyprázdnení obsahu zberného vozidla je odpad nahŕňaný na dopravníkový pás, ktorý dopravuje odpad na triediacu linku. Kapacita triediacej linky je 900 t ročne v jednosmennej prevádzke. Triediaca linka pozostáva z ďalšieho dopravníkového pásu, ktorý posúva odpad po linke. Okolo neho sa nachádzajú stojiská s vrecami pre obsluhu, ktorá pretrieďuje odpad na linke (napr. PET fľaše zvlášť podľa farby, osobitne papier,  kartón a lepenku a pod.). Na konci linky sú nežiaduce zložky odpadu zhromažďované do nádoby na zmesový odpad. Vrecia sa po naplnení vyprázdňujú do paketovacieho lisu, kde sa odpad lisuje na balíky podľa požiadaviek zmluvných odberateľov. Po zlisovaní sú balíky dočasne uskladnené na vyhradených plochách. Sklo sa po zbere neodváža na triediacu linku, ale ide priamo k zmluvnému odberateľovi.

A čo sa deje s týmto odpadom potom? Papier a kartón putuje do papierní, kde sa z neho vyrobí nový papier alebo kartón. Sklo je zvážané do našich jediných sklární v Nemšovej, kde sa z neho vyrobia plnohodnotné nové sklenené výrobky. Z plastov sa v závislosti od konkrétneho spracovateľa vyrábajú rôzne odevy, nové fľaše, fólie a iné plastové výrobky. Kovy putujú do kovospracujúcich závodov a z tetrapakov sa vyrábajú dosky, ktoré sú výbornou alternatívou napr. voči sadrokartónu, alebo sa z nich vyrábajú papierové výrobky nižšej kvality (napr. obaly na vajíčka a pod.).

Veľkým problémom v našom meste pri kontajnerovom triedenom zbere (na sídliskách) sú nedisciplinovaní obyvatelia. Títo obyvatelia znehodnocujú zmesovým komunálnym odpadom obsah nádob určených na triedený zber. Často dochádza k vhadzovaniu tohto odpadu do nádob na triedený zber, v ktorých sa nachádzajú už vyseparované zložky, čím sa odpad určený na recykláciu znehodnocuje a musí byť uskladnený na riadenú skládku odpadov v Bartošovciach. Týmto konaním sa ničí snaha ľudí ktorí svoj odpad poctivo triedia.

Nebezpečný odpad po odovzdaní na správne miesto, je v závislosti od druhu buď zneškodnený (obaly obsahujúce zvyšky nebezpečných látok, staré lieky a pod.) alebo zhodnotený (žiarivky, batérie, akumulátory, oleje a pod.). Pri recyklácií sa z neho získavajú hodnotné suroviny, ktoré sa využívajú naspäť v priemysle.

Odpad z elektrických a elektronických zariadení je po vyzbieraní odvážaný do autorizovaných závodov na ich recykláciu, keďže taktiež sú zdrojom hodnotných surovín, ktoré nájdu ďalšie uplatnenie v priemysle.

Opotrebované pneumatiky sa zhodnocujú materiálovo, rozdrvením na kovovú, textilnú a gumovú frakciu, s následným využitím vo výrobe nových výrobkov. Alebo sa zhodnocujú energeticky napr. v cementárňach, kde slúžia ako alternatívne palivo.

Vyseparovaný nepotrebný textil je určený na charitatívne účely. Veľmi poškodené alebo znečistené časti sa buď zneškodňujú alebo ďalej materiálovo využívajú (výroba rôznych izolácií do áut a pod.).

Publikujte tento článok na: