ZELEŇ V MESTE

Zdá sa mi, že v posledných rokoch v Bardejove pri rôznych rekonštrukciách ubudlo zelene. Niektorým ľuďom sa to tak páči, môj estetický vkus je iný.  Pri jednom rozhovore padol argument, že stromy do mesta nepatria, lebo sa z nich práši. To ma nakoplo k tomu, aby som vypichol niekoľko objektívnych dôvodov, prečo stromy do mesta patria bez ohľadu na estetické preferencie jeho obyvateľov.

Zachytávajú nečistoty

Stromy prašnosť nespôsobujú, ale naopak ju zachytávajú. Porasty a ich husté zoskupenie listov,  respektíve ihličia pôsobí ako filter, ktorý zachytáva zo vzduchu prach. Toto je dôležité hlavne pri prašných cestách v obytných zónach miest alebo pri priemyslených závodoch. V mestách dokážu listnaté stromy zachytiť až 27 % a ihličnaté 28 % prachu. Polietavý prach, ktorý zeleň v meste zachytáva, pochádza hlavne z dopravy, spaľovania resp. kúrenia a priemyselnej činnosti. Tento prach môže spôsobovať rôzne zdravotné komplikácie sám osebe, navyše sa naň môžu viazať rôzne stopové prvky, ktoré môžu jeho zdravotné účinky ešte zhoršovať. Stromy tiež odbúravajú plyny, ktoré nepriaznivo vplývajú na človeka a ďalšie živé organizmy. Sú to hlavne prchavé organické látky (napr. benzén, formaldehyd, acetaldehyd), oxidy uhoľnatý, oxidy síry, oxidy dusíka a prízemný ozón, ktoré pochádzajú z rovnakých zdrojov ako polietavý prach.

Znižujú rýchlosť vetra

Zníženie rýchlosti vetra ma priaznivý vplyv hlavne v kombinácií s prašnosťou v meste. Nepriepustné a polopriepustné ochranné lesné pásy a vetrolamy ovplyvňujú  rýchlosť vetra až do 5-násobku výšky stromov pred náveternou stranou porastu. Správnou výsadbou zelene v meste môžeme znížiť nadmerné prúdenie vzduchu a vírenie prachu v meste, čím by sa zlepšila celková klíma v obytných štvrtiach.

Znižujú hlučnosť

10 metrov široký pás zelene dokáže znížiť hlučnosť o 1 – 6 dB v závislosti na druhu dreviny, tvare a type listov a štruktúre pásu. Listnaté stromy pohlcujú 26 % zvukovej energie, 74 % odrážajú a rozptyľujú. Pásy stromov a kríkov popri cestách tak pôsobia ako protihluková bariéra. Obmedzovať hlučnosť má priaznivý vplyv na ľudské zdravie, pretože okrem poškodenia sluchu môže hluk spôsobovať aj iné zdravotné komplikácie ako sú poruchy sústredenosti a spánku, zvýšená citlivosť nervovej sústavy alebo funkčné poruchy v krvnom obehu.

Znižujú teplotu a zvyšujú vlhkosť

V lete stromy vytvárajú príjemnú (chladnejšiu a vlhkejšiu) mikroklímu vo svojom okolí. Teplota a vlhkosť v súvislosti so stromami sú vzájomne prepojené, pretože odparovaním vody sa znižuje teplota. Dospelý veľký strom odparí v lete do ovzdušia približne 400 litrov vody a z ovzdušia tak odčerpá takmer 280 kWh tepelnej energie. Táto energia sa uvoľní v noci pri kondenzácii pary – vznikne rosa. Tento mechanizmus v praxi znamená, že cez deň sa pod stromami dá namerať teplota až o 3 ºC nižšia než v okolí a v noci naopak o 3 ºC vyššia. Maximálne teplotné rozdiely medzi plochami so stromami a bez stromov dosahujú 6 – 9 ˚C.

Majú priaznivý vplyv na zdravie človeka

Niektoré stromy produkujú prchavé látky – fytoncídy. Zjednodušene ich môžeme charakterizovať ako látky, ktoré ničia choroboplodné zárodky. V parkoch je preto približne 200-krát menej baktérií ako na námestiach a v uliciach bez zelene. Medzi takéto stromy patria napríklad borovica, borievka, breza alebo lipa, pričom vzduch, ktorý lipa „vydychuje“ ma priaznivý vplyv na astmatikov. Z hľadiska antibakteriálnej účinnosti bola zistená vyššia účinnosť u ihličnatých stromov. Z listnatých stromov sú proti baktériam najúčinnejšie orechy, hrušky a hlohy.

Zlepšuje psychiku

Rôzne výskumy potvrdili, že výhľad na zeleň urýchľuje zotavenie sa zo stresových situácií, znižuje bolesti a urýchľuje uzdravenie pacientov po operácii. Pohľad na prírodné prvky zmierňuje negatívne vplyvy pracovného stresu a prispieva k celkovej spokojnosti v zamestnaní. Ďalšie výskumy potvrdili, že ľudia žijúci v domoch obklopení zeleňou boli subjektívne spokojnejší, mali väčšiu duševnú odolnosť i silu riešiť rôzne životné problémy a ich duševný stav bol celkovo lepší, čo im zaručovalo napríklad vyšší stupeň koncentrácie a pozornosti než ľuďom z domov bez zelene.

Spoločenský význam

Parky a iné spoločenstvá drevín slúžia ako príjemné miesta pre stretávanie sa s priateľmi, rodinou, organizovanie hier, ale i výučby. Trávenie času v prírodnom prostredí je nie len príjemné, ale i prospešné pre naše fyzické a psychické zdravie.

 

Na záver by som ešte chcel okrem už popísaných prínosov zelene v meste spomenúť ďalšie, ktoré majú pozitívny vplyv hlavne v krajine, ale v meste môžu byť prínosom tiež.

Sú to:

-       produkcia kyslíka

-       zvyšovanie biodiverzity, ktoré vedie k stabilnejšej krajine

-       zadržiavanie vody v krajine a s tým súvisiace predchádzanie povodniam

-       brehové porasty spevňujú pôdu a zabraňujú vodnej erózii

 

Uvedomiť si, aké služby nám stromy poskytujú je základom toho, aby sme zeleň v meste dokázali skutočne oceniť.

 

Vlado Harajda

Environmentalista, different oz

Publikujte tento článok na: