Hromadná pripomienka LZ VLK

Je to horúce a prišlo nám to pomerne neskoro, ale dnes ešte máte do 14.30 možnosť vyjadriť sa v podpore proti chystanému Akčnému plánu Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky …

*Vážení ekoforisti,*

*prosím podporte hromadnú pripomienku LZ VLK k návrhu Akčného plánu
Národného programu využitia potenciálu dreva Slovenskej republiky na tomto
linku: http://www.ekoforum.sk/peticia/drevo
<http://www.ekoforum.sk/peticia/drevo>*

Aby boli naše pripomienky brané ako zásadné, potrebujeme* získať podporu
aspoň 500 osôb,* a to najneskôr *do stredy 05. marca 2014 do 14.30 hod.*

*Prosím šírte túto výzvu medzi svojich známych, máme naozaj málo času.*

Dokument “*Akčný plán Národného programu využitia potenciálu dreva SR*”,
predložený do medzirezortného pripomienkového konania, obsahuje opatrenia,
ktoré budú mať negatívny vplyv na chránené územia na Slovensku.
Ministerstvo pôdohospodárstva SR, ako predkladateľ, okrem iného navrhuje:

- znižovanie rozlohy prírodných rezervácií (území s najvyšším stupňom
ochrany prírody) za účelom ťažby dreva na týchto územiach,

- budovanie nových lesných ciest a ťažbu dreva v národných parkoch a v
chránených územiach so 4. stupňom ochrany prírody,

- zvyšovanie využívania dreva na energetické účely – biomasa,

- vytváranie lesných plantáží (nestabilných krátkovekých monokultúr) na
lesných pozemkoch.

Predkladateľ v prílohe č. 5.5 – Doložka vybraných vplyvov na životné
prostredie vyhodnotil, že vyššie uvedené opatrenia nebudú mať ŽIADNY vplyv
na zložky životného prostredia a chránené územia. Požadujeme preto okrem
iného:

- posúdiť predložený dokument ako strategický dokument z hľadiska vplyvov
na životné prostredie,

- opätovne prehodnotiť vplyv predkladaného materiálu na životné prostredie
v prílohe č. 5.5 – Doložka vybraných vplyvov na životné prostredie.

Znenie stratégie a hromadnej pripomienky je možné skontrolovať a podporiť
aj na webstránke Portálu právnych predpisov:

https://lt.justice.gov.sk/Public/MassReviewSupportByUser.aspx?instEID=191&matEID=7032&mrEID=353261&langEID=1

Ďakujeme za Vašu podporu!

Zástupcovia verejnosti:

Juraj Lukáč, LZ VLK, juro@wolf.sk

Viliam Bartuš, LZ VLK Východné Karpaty, vilo@wolf.sk

Peter Sabo, LZ VLK Východné Karpaty, peto@wolf.sk

Publikujte tento článok na: